1393/12/10 19:17 31912 5717
1393/12/10 10:56 29273 6455
1393/12/10 19:17 31912 5717
1393/12/10 10:56 29273 6455
1393/12/10 19:17 31912 5717
1393/12/10 10:56 29273 6455
1393/12/10 19:17 31912 5717
1393/12/10 10:56 29273 6455

*استفاده از اطلاعات "گزارش وضعیت شبکه برق کشور" بدون ذکر نام منبع مجاز نمی باشد.

گزارش وضعیت شبکه برق کشور در تاریخ : 1393/12/10

1 مصرف برق در پیک شب 31912 (مگا وات)
2 مصرف برق در پیک شب ( سال گذشته در این تاریخ ) 32371 (مگا وات)
3 کل مبادلات برق 1787 (مگا وات)
4 میزان صادرات برق 1251 (مگا وات)
5 میزان واردات برق 536 (مگاوات)
6 میزان ذخیره نیروگاهها 5717 (مگا وات)
7 مصرف برق صنایع 2850 (مگا وات)

  گزارش های روزانه (ویژه معاونت بازار برق)

  گزارش های ماهانه (ویژه معاونت بازار برق)

  گزارش های ماهانه خدمات انتقال (ویژه معاونت بازار برق)

  گزارشات سالانه - صورتحسابهای قطعی (ویژه معاونت بازار برق )

گزارشات دستورالعمل های اجرایی (ویژه معاونت بازار برق)

  گزارشات دفتر مطالعات و ارتقاء بازار برق

  گزارشات عمومی (ویژه معاونت بازار برق)

  گزارشات گردهمایی مدیران در سال 89 (ویژه معاونت بازار برق)

  همایش تشریح مدل جدید فعالیت در بورس فرودین سال 1393

  دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

  دفتر مطالعات و حفاظت شبکه

  برنامه آرایش تولید واحدها (ویژه معاونت راهبری)

  رله های فرکانسی(ویژه معاونت راهبری شبکه برق کشور)

  فلوشیت (ویژه معاونت راهبری شبکه برق کشور)

  گزارشات مرکز کنترل (ویژه معاونت راهبری شبکه برق کشور)

  نقشه های تک خطی(ویژه معاونت راهبری شبکه برق کشور)

  راهنما و اطلاعیه های مالی بازار(ویژه معاونت مالی و پشتیبانی)

  گزارشات مالی بازار(ویژه معاونت مالی و پشتیبانی)